Ο Πρόδρομος (Άκης) Β. Σικιαρίδης ασκεί την δικηγορία σε υποθέσεις Ελληνικού Δικαίου ως Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και σε υποθέσεις Αγγλικού Δικαίου ως Solicitor of the Supreme Court of England & Wales.

Του απενεμήθη Πτυχίο B.Sc. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Stern School of Business του New York University. Του απενεμήθη επίσης Πτυχίο Νομικής - LL.B. (Honours) καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα – Postgraduate Diploma in Professional Legal Skills από την Νομική Σχολή The City Law School of City, University of London.

Μετά την κλήση του από το General Council of the Bar της Αγγλίας & Ουαλίας (Call to the Bar), εργάσθηκε στη διεθνή δικηγορική εταιρεία Clyde & Co. LLP. Κατόπιν, απέκτησε το δικαίωμα άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος ως Solicitor στην Αγγλία & Ουαλία και ως Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι δικηγόροι του Γραφείου Σικιαρίδη & Συνεργατών προσφέρουν νομικές υπηρεσίες, συμβουλεύουν και δικηγορούν σε διάφορους τομείς του Δικαίου με έμφαση στο Εμπορικό Δίκαιο και τους κλάδους αυτού.

Οι συνεργάτες έχουν εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων συχνά σύνθετης, διασυνοριακής και πολύπλευρης φύσεως.

Το Δικηγορικό Γραφείο Σικιαρίδη & Συνεργατών έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε θέματα επίλυσης δικαστικών διαφορών, διαιτησίας και διαμεσολάβησης σε διεθνές επίπεδο.

Οι συνεργάτες ομιλούν την Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.